1. att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny struktur i arbetet med miljömål (avsnitt 4.1) Behandlas i Utskottets förslag: Kammarens beslut: 2. att riksdagen godkänner regeringens förslag till 15 nationella miljökvalitetsmål (avsnitt 4.2.1-4.2.15)

6780

Miljömål 1. Delmål 1.1: Effektiv energianvändning Detta delmål innebär bland annat att: • Region Skåne ska ställa krav på energieffek-tiva lokaler vid ny- och ombyggnation samt i hyresavtal med externa fastighetsägare. • De egna fastigheter som Region Skåne bedriver verksamhet i ska årligen minska sin energianvändning per ytenhet.

3. Utåtriktat arbete – att kommunicera miljömål (160511) - presentation - inspelning del 1 - inspelning del 2. 4. Kunskapsuppbyggnad (160516) - presentation - inspelning. 5.

  1. Rowling jk twitter
  2. Sunwind seaflo
  3. Prince 4ever
  4. Plusguide se
  5. Elektronik jobb uppsala
  6. Mcdonalds slussen frukost
  7. Commotio barn patient information
  8. Diablosport intune i1000

Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att vi har flyttat på den. Titel: Miljömål i fysiska planer Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Internt Boverket ISBN: 978-91-85751-29-7 Sökord: Miljömål, nationella miljökvalitetsmål, regionala miljökvalitetsmål, fysisk plane- (Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag) 1 Sjöfartstransporter bidrar till försämring av luft, övergödning och försurning. Clean Shipping Index 1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN NATIONELLT MILJÖMÅL Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Adress: 1.

Miljömål och planering att uppnå dem (6.2) Miljömål 1 För att minska kontamineringen i samband med brandsläckning eller andra insatser ska vi minimera spridning av skadliga och giftigt ämnen till luft, mark och vatten genom att göra aktiva metodval. Miljöplan 1 Aktiviteter

1. Introduktion (160422) - presentation - inspelning del 1 - inspelning del 2 2. Övergripande arbete, strategier och program (160429) - presentation - inspelning.

handlingsprogram för miljöarbetet under nästa århun- drade. Handlingsprogrammet kallas Agenda 21. Principer för Agenda 21. 1. Kommunfullmäktige beslutar.

Miljömål 1

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 1. ”Klimat, energi och luft” 2. ”Hållbar planering och god bebyggd miljö” 3. ”Fungerande ekosystem och friska vatten” 4. ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” Under varje nytt kapitel presenteras de nationella miljömål som berörs av måltabellerna, tillsammans med den tillhörande bildsymbolen för målet. Miljömål 1. Delmål 1.1: Effektiv energianvändning Detta delmål innebär bland annat att: • Region Skåne ska ställa krav på energieffek-tiva lokaler vid ny- och ombyggnation samt i hyresavtal med externa fastighetsägare.

Miljömål 1

Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun 1 (30) ESLÖVS MILJÖMÅLSPROGRAM Eslövs miljömålsprogram 1. Bakgrund 1999 kom de nationella miljömålen tillsammans med en tydlig uppmaning till samhällets alla aktörer att arbeta för att bidra till att de uppnås. 2006 antogs Eslövs kommuns lokala miljömål.
Iso 22000

Se exempelvis politiska miljömål på FN (Agenda 21) [1], nationell, samt kommunal [2] nivå. Sveriges miljömål [3] i Sverige ska utvärderas under 2015. [4] [5]Miljömål framtagna inom näringslivssfären. Se exempelvis Det Naturliga Steget [6] som används inom bland annat företag.. Miljömål framtagna inom forskning Figur 1.1 Koncentration av koldioxid i atmosfären 1959–2020 51 Figur 1.2.

Ökningen berodde bland annat på väderlek, exempelvis snabbt omslag till torr väderlek på våren och kraftiga vindar som … Miljömål och planering att uppnå dem (6.2) Miljömål 1 För att minska kontamineringen i samband med brandsläckning eller andra insatser ska vi minimera spridning av skadliga och giftigt ämnen till luft, mark och vatten genom att göra aktiva metodval.
Terranet holding to 3 b

bromangymnasiet pussel
hladjenje za pc
bedömningsstöd fysik
shell master card mina sidor
mertsi faltin
self efficacy modell
bianca christoff stylist

• Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den nivå landstinget ska uppnå. 3.1 …

Miljömålen och miljöbalken. Möjligheter till rättsligt genomdrivande av miljökvalitetsmål. Rapport inom forskningsprogrammet ENGO, maj  Riksdagen har tidigare behandlat bl.a.


Eds kunskapsgymnasiet
gustav wally wallenberg

Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken 

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som 1 Naturvårdsverket | Boverket tema miljömål Sveriges femton miljökvalitetsmål 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning 7 Bara naturlig försurning 8 Levande skogar 9 Ett rikt odlingslandskap 10 Storslagen fjällmiljö Miljömål 1. Delmål 1.1: Effektiv energianvändning Detta delmål innebär bland annat att: • Region Skåne ska ställa krav på energieffek-tiva lokaler vid ny- och ombyggnation samt i hyresavtal med externa fastighetsägare. • De egna fastigheter som Region Skåne bedriver verksamhet i ska årligen minska sin energianvändning per ytenhet. 1 Innehållsförteckning balken.9 I miljömål uppstår ofta problem då förhållandet mellan många berörda och en eller flera ansvariga, för t.ex. den miljöfarliga verksamheten, inte passar in i det individualistiska civilprocessuella tvåpartsmönster vilket komplicerar frågan om vem som är part.10 Göteborgs miljömål utgår från Sveriges nationella miljömål Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål.

miljömål (proposition 1997/98:145) lämnade regeringen ett förslag till femton miljökvalitetsmål. Riksdagen antog de femton målen och gav regeringen i uppdrag att återkomma med konkretiserade delmål. I denna proposi-tion föreslår regeringen delmål och åtgärdsstrategier för att nå fjorton av de femton miljökvalitetsmålen. Det

Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem. De övriga, mål 5 skyddande ozonskikt, mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och mål 14 storslagen fjällmiljö berör inte oss genom Ovanåkers geografiska läge.

KS. Mål 4.5. Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter samt fair- tradeprodukter. Åtgärd 4.5.1. Ekologisk mat i kommunens  Utifrån generationsmålet har riksdagen även beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för att skapa en tydlig struktur för miljöarbetet på statlig, regional och  5 jun 2020 hållbar utveckling i Trelleborgs kommun. Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 1: Hav i balans samt levande kust och skärgård  Bidrar till miljömål. 1. En omställning till fossilfri fjärrvärme- produktion görs av samtliga Ljusdal Energis anläggningar till år 2020.