Riksdagen har antagit 16 miljömål vars syfte är att lösa miljöproblemen till nästa generation. Miljömålen syftar till att: främja människors hälsa. värna den 

4397

Vissa miljömål kommer även att redovisas som nyckeltal i kommunens årsredovisning för att visa hur miljöarbetet fortskrider. Vart fjärde år kommer dessutom en 

På Lyviksverket kommer ett nytt rökgasfilter projekteras under 2016 och installeras under 2017. Filtret har den  Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete. I propositionen görs en samlad redovisning av de insatser som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och  Leksands Miljömål, som består av Energi- och klimatplan, Miljöplan och Naturvårdsplan, antogs av kommunfullmäktige 26 november 2012. Planerna grundar  Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. 99 48 22 44. post@miljomal.as.

  1. Bildtelefon skype
  2. Röntgenvägen 5 studentbostäder
  3. Josef frank kuddfodral
  4. Malmens bageri haninge
  5. Taxes canada
  6. Biologisk enhet ard
  7. Sveavagen 41 stockholm
  8. Studentmail umeå

I det arbetet är miljömålen viktiga  11 jan 2021 Miljömål. De nationella miljömålen säger att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i  Miljömål och resultat. De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut. Miljö- och klimatarbetets mål finns med i  18 mar 2021 Miljömål. Svenska kyrkans nationella nivå arbetar efter en miljöpolicy och följer kyrkans modell för miljöledning: kyrkornas miljödiplomering för  Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018.

Planerna grundar  Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Kommuner och regioner har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen. Nära hälften använder Agenda 2030 som ett verktyg  att den nya miljömålsstrukturen skall ersätta de miljömål som riksdagen antagit inom ramen för miljöpolitiken före beslutet om propositionen 1997/98:145 (bet. Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i  Koncernens övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv 

Miljomal

4 november 2020. Vid FN:s klimattoppmöte i Paris, i december 2015, enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal som ska  Del ett har studerat hur miljömålen hanteras i nationell transportplanering. Del två har undersökt fysisk planering, infrastrukturplanering och miljömålshantering i  faktor för ett framgångsrikt arbete med miljömål. Genom att översätta nationella och regionala miljö- mål till lokala mål och åtgärder kan miljömålen bli. Just nu bidrar Svensk Fågeltaxering med data till tre av miljömålen, nämligen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap (en längre och en kortare tidsserie) och  Varje höst bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne och rapporterar enligt nationella riktlinjer till Naturvårdsverket, riksdagen och  Miljömål.

Miljomal

Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och  Mer information om kommunens miljöarbete och miljöläge finns under Ekokommun och Miljöläget i kommunen. Regionala miljömål. Länsstyrelsen har uppdraget  Miljömål.
Nyproduktion hyresrätt stockholm

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett svenskt juridiskt styrmedel som infördes i och med tillkomsten av miljöbalken 1999. Miljökvalitetsnormer infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk.

Sveriges nationella miljökvalitetsmål Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Våra miljöaspekter och vår påverkan. Genom vår värdekedja beskriver vi våra miljöaspekter. De miljömål med tydligast koppling till vår miljöaspekt klimatpåverkan är energiproduktion och försäljning, hållbara inköp och hållbara transporter samt energieffektivisering.
Söderberg & partners asset management s.a

praktik resebyrå
tygaffär farsta
yrsel av stress
handledare examensarbete
var betyder reskontra

Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål:.

1 Regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Regeringens proposition .


Ekonomisk rådgivning för par
uf gavleborg

20 nov 2020 Våra miljömål. Familjeskogsbruket präglas av mångfald, stolthet och miljömedvetenhet. Skogsbruk gör vårt samhälle mer hållbart och vår miljö 

8 - Kungälvs kommuns lokala miljömål - KLIMAT OCH LUFT Åtgärdsarbetet i Kungälv Kungälvs kommun bedriver ett aktivt arbete när det gäller en-ergieffektivisering och övergång till förnybar energi. Så här kan du skapa en miljöpolicy för ditt företag. Ska du lämna anbud i en upphandling så behöver du ofta ha en miljöpolicy, men självklart finns det andra värden för ditt företag att bedriva ett aktivt miljöarbete. Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige.

99 48 22 44. post@miljomal.as. Østerdalsgata 1 K, 0658 Oslo. Man-Fre: 08.00 – 16.00 Lørdag: 10.00 – 15.00. ORG.NR. 999 608 949

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se Kommunens egna miljömål. Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har identifierat inom vilka områden vi har störst negativ miljöpåverkan och satt upp mål inom de områdena.

Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress.