fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan

2356

Nærøyfjorden landskapsvernområde – transport av stein med helikopter til Brekkestien Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Forvaltningsplan for Nærøyfjorden, rapport nr. 1 – 2008

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utarbeida ein forvaltningsplan for «Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2008)». Planen skildrar ulike delområde, trekk opp retningsliner og gjev tilrådingar knytt til arealbruk, forvaltning og busetting. Nærøyfjorden verneområdestyre har nyleg starta arbeidet med å revidere Forskr. om Nærøyfjorden landskapsvernområde Fastsett ved kgl.res. 8.

  1. Monica fröjd nyberg
  2. Homeostas systemteori
  3. Im natural mirada explosiva

Planen var godkjent i 2008. Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden Nærøyfjorden verneområdestyre starta hausten arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden. Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter. forvaltningsplan Nærøyfjorden og Restaureringsplan for vestnorsk fjordlandskap. Heradet gjev økonomisk støtte og rådgjeving til kulturminneprosjekt og støttar særskilt folkemusikk- og hardingfelemiljøet. Me har ei god lokalhistorisk boksamling.

Alle desse områda inngår i felles forvaltningsplan fordi UNESCO i juli 2005 gav verdsarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden under same nemninga «Vestnorsk fjordlandskap ». Ein tilsvarande forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane.

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av 08.11.2002 Naturmangfaldlova av 19.06.2009 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden, rapport nr. 1-2008 ein stølen Terje Hilstad søkjer om å få henta ein snøskuter ved Tørva med helikopter. På turen frå

Nærøyfjorden I forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden, er spørsmålet om helikoptertransport i samband med basehopp frå Nebbet vurdert.Sjølve basehoppingaer vurdert som ein friluftsaktivitet, og vert ikkje regulert av verneforskrifta. Det er motorferdsla i samband med aktiviteten som skal vurderast etter verneforskrifta. Nærøyfjorden verneområdesyre 10.07.2017, ref.

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

61, bnr. 8 og 6, mfl., Holmen gruve og deponi, Aurland kommune. Plan- og Eigedomsutvalet og Kommunestyret … Holmen gruve og deponi, Aurland Nærøyfjorden på Verdsarvlista. Den trange og ville Nærøyfjorden inn mot Gudvangen kom i 2005 med på UNESCO si verdsarvliste over verneverdige landskap.

Forvaltningsplan nærøyfjorden

Heradet gjev økonomisk støtte og rådgjeving til kulturminneprosjekt og støttar særskilt folkemusikk- og hardingfelemiljøet. Me har ei god lokalhistorisk boksamling. Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB).
Motivation factors vs hygiene factors

Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. rande forvaltningsplan er utarbeidd for delområde Nærøyfjorden. Framlegget til forvaltningsplan for delområde Geirangerfjorden omhandlar forvaltning av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Hyskjet naturreservat og Kallskaret naturreservat.

24, mfl., Nærøyfjorden næringskai Nærøyfjorden landskapsvernområde. 517 likes.
Isafjordsgatan 1

lackerare norrkoping
tjänsten user profile service misslyckades med inloggningen vista
marita bengtsson
45 chf to inr
sustainability manager education requirements

fastsett i gjeldande forvaltningsplan og skjøtselsplanar for området. I vert slikt tilskot utbetalt i tråd med inngåtte skjøtselsavtalar mellom søkjar og Fylkesmannen. Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan

Forvaltningstyresmakt § 7. Rådgjevande utval § 8. Iverksetting I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde.


Riksföreningen metabol hälsa
programledare sverige mot norge

forvaltningsplan Nærøyfjorden og Restaureringsplan for vestnorsk fjordlandskap. Heradet gjev økonomisk støtte og rådgjeving til kulturminneprosjekt og støttar særskilt folkemusikk- og hardingfelemiljøet. Me har ei god lokalhistorisk boksamling. Heradet har registrert all kunst i kommunalt eige (NKDB).

Følgjande planar er gjeldande for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden: • Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan I forvaltningsplan for Nærøyfjorden landskapsvernområde heiter det at «omsynet til villreinen skal alltid tilleggjast vekt i avgjerder om tiltak innanfor deira leveområde. Det skal vere nært samarbeid med villreinutval og villreinnemnder. Ein skal leggje opp til å unngå ferdsle gjennom kalvingsområde i april/mai». Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt. I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Stigen og Nedbergo. Frå UNESCO er det stilt krav om ein forvaltningsplan før dei tek stilling til søknaden frå den norske regjeringa.

forvaltningsplan er laga for delområde Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Forvaltningsplanen byggjer på verneforskriftene i dei einskilde verneområda. Det er i tillegg gjeve tilrådingar

15. des 2016 www.fylkesarkiv.no: SFFkl 109941. • Forvaltningsplan for Vestnorsk Fjordlandskap Nærøyfjorden. • 2007. Tiltaksplan for kulturlandskapet i  Kulturminnearbeid er ei sentral oppgåve for Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. Nedbergo er eit av dei bygningsmiljøa som i Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden har blitt vurdert som særs verdifullt. I Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, som er ei konkretisering av forvaltningsplanen, har istandsetjinga av ostebua på Nedbergo fått første prioritet av bygningane i område 9.4 Høgdegardane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og i Hordaland har ikkje noko i mot bergverksdrift i verneområdet rundt Nærøyfjorden.